Meeting – Agenda phrases

 

Hao twatlʌ:náyʌ̲  – let all of us pray


Tsi’ náhte’ ʌtwatlo:li̲  –  what we will talk about


Hao’ kwi tetwatahsawʌ o:nʌ̲. –  let all of us start now


Kʌh nukwá tsi’ náhte’ yukwaliwayó:tʌ̲. –  here is what we worked on


Uhka ok kʌ’ tok náhte’ yakolíwayʌ’ kʌ’ ayelihwalʌ̲’ –  does anybody have any words to put on the agenda (business)?


Thokní ku tsi’ niyo:lé: oya: ʌse’twatkʌnisan̲e̲’  –  that is all until we meet again