Christmas phrases

xmas vocabulary list

Yotshanunyát tsi’ wʌhnislowá:nʌ̲    –  Merry Christmas

Wʌhnislowá:nʌ kayhatúhsel̲i̲     – Christmas Card

Skʌ:nʌ́: kʌhák tsi’ yohutsya:té̲   – There is Peace on Earth

Wʌhnislowá:nʌ ka:lúte̲’  – Christmas Tree

xmas vocabulary list