Tekanutu Song

Shekoli Hao oskane tetwalihwakHello, Let’s sing together

Aya:wʌs kwi tsi’ ʌtsyu’wéskwʌ̲Hopefully you all will enjoy it

    • Teka’nu:tu, teka’nu:tu  (crocodile, crocodile)
    • Takʌ́ ʌskali̲, takʌ́ ʌskali̲  (
    • Aku’nya:kʌ́:se̲’, aku’nya:kʌ́:se̲’
    • Yah thusaswatkátho’

Wetwatu’wéskwahte̲’We all had fun

Nʌ ki’ wahSee you again!