Morning Prayer

Watkatanehelatu ka’í:kʌ wʌhnislate
tsi’ niwʌhnisliyo khále’ wakatshanú:ni tsi’ wa’katatyatewe̲’

I give thanks for this day
It is a good day and I’m glad that I’m here